Играй

Как да играя

1. Купи своите любими дъвки Orbit White

2. СНИМАЙ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА СТОЙНОСТ МИНИМУМ 0.80 ЛВ. - С ВИДИМА ДАТА, НОМЕР НА БЕЛЕЖКАТА И ИМЕ НА ПРОДУКТА + СНИМКА НА ЗАКУПЕНАТА ОПАКОВКА ПРИ НЕУТОЧНЕН АРТИКУЛ В БЕЛЕЖКАТА

3. РЕГИСТРИРАЙ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА КАТО КАЧИШ СНИМКАТА В СВОЯ ПРОФИЛ НА WWW.ORBITGUM.BG/OrbitWhite

4. Всяка регистрирана касова бележка увеличава твоя шанс в томболата за 100 четки за зъби Philips с акумулаторна батерия и 100 суитшъртa Orbit!

Играй Всяка одобрена бележка с минимална стойност 0.80 лв. ти носи шанс за печалба.

Регистрация

Продукти Orbit White участващи в промоцията:

Печеливши

Печеливши:

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ORBIT WHITE – НАСЛАДИ СЕ НА КАФЕТО С УСМИВКА”ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Организатор на Рекламната кампания „Orbit White – Наслади се на кафето с усмивка” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://orbitgum.bg/,  където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://orbitgum.bg/


ДЕФИНИЦИИ


Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.


Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.02.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на

25.03.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи

отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на

периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.


УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ


Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки:

ORBIT Уайт Фрешминт 10 дражета

ORBIT Уайт Спиърминт 10 дражета

ORBIT Уайт Бабълминт 10 дражета

ORBIT Уайт  Ягода 10 дражета

ORBIT Уайт Бабълминт 2 дражета

ORBIT Уайт Фрешминт 46 дражета

ORBIT Уайт Бабълминт 46 дражета

В промоцията участват касови бележки за продукти, закупени от дата 15.01.2019 до края на промоцията на 25.03.2019 в 23:59:59 часа.

Снимките на касови бележки на минимална стойност 0.80 лв., регистрирани от 09.02.2019 до края на промоцията, в които фигурира неуточнен артикул вместо името на продукта, участващ в промоцията, трябва да показват касовия бон и закупения продукт, отговарящ на условията на играта.

При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори, разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.


ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА


Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.orbitgum.bg за целия период на Промоцията.


МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ


Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

  1. Да закупи някоя от участващите опаковки Orbit White на стойност минимум 0.80 лв.

  2. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/.

  3. Да регистрира касовата бележка, съдържаща покупка Orbit White на стойност минимум 0.80 лв., на сайта https://orbitgum.bg/, като качи снимка на касовата бележка и попълни сумата, датата и номера на касовата бележка.

Участниците могат да регистрират касови бележки от 00:00 часа на 01.02.2019 г. до 23:59:59 часа на 25.03.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил.

Един Участник може да спечели само една награда, при всяко манипулиране или опит за такова, губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на касови бележки.

Касовите бележки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка регистрирана и одобрена касова бележка до 23:59:59 ч. на 25.03.2019 г. участва в предстоящото на 26.03.2019 г. теглене.


ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ


В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 100 броя суитшърти Orbit

Общо 100 броя четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия


МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


100 броя суитшърти и 100 броя четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия, ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (една) касова бележка, съдържаща покупка Orbit White на стойност минимум 0.80 лв., от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето на награди ще се извърши на 26.03.2019 г.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на т.3 към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на

сайта https://orbitgum.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА

НАГРАДИТЕ


Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/  

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 5 работни дни от тегленето:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.


Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.


Получаване на наградите


Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни, считани от 5 дни  след края на промоцията и изтегляне на печелившите, чрез куриер.


ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията на базата на регистрирана касова бележка за закупуване на  участващи в Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията – https://orbitgum.bg/

Снимките на касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени се считат за невалидни и участието се обезсилва.

Email адрес за контакт - inform@effem.com  


ОТГОВОРНОСТ


Всички регистрирани касови бележки подлежат на проверка от Организатора. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника или други специфични настройки на пощата на участника, печелившия участник не получи имейл, за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако печелившия участник не проверява редовно

посочения от него при регистрация имейл (включително папка “spam”), за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника, куриер не успее да се свърже с печелившия участник, неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес.


Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност,

както и други замени.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.


Доброволното предоставяне на лични данни (име,презиме,фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка от страна на участниците за целите на Играта „Orbit White – Наслади се на кафето с усмивка” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта https://orbitgum.bg/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.


Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.


Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция по приходите.


Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закона.


В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:


(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.


(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.


(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се удовлетворява.


(iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.

За да упражни правата си по ЗЗЛД, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -https://www.cpdp.bg/?& с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „Orbit White – Наслади се на кафето с усмивка” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на Раздел Поверителност на личните данни


Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията. Прекратяването ще бъде обявено на онлайн страницата на промоцията https://orbitgum.bg/  


СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по

взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от

компетентните съдилища в Република България пред съответния съд в гр. София.

Споровете, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, регистрирал касови бележки.


Контакти