Пътешествай и спечели страхотни награди

Всяка регистрирана касова бележка
увеличава твоя шанс да спечелиш

Играй

Регистрирай касовата си бележка с покупка на бутилка Orbit или 5GUM и спечели.

Как да играя

 1. Купи своите любими дъвки в бутилка Orbit White Freshmint, Orbit White Bubblemint, Spearmint, Watermelon или 5 GUM Spearmint, Watermelon.
 2. Снимай купената бутилка и касовата бележка – с видима дата на покупка, номер на касовата бележка и артикул дъвки „ОРБИТ“ или „5GUM“
 3. Регистрирай касовата бележка като качиш снимката в своя профил на www.orbitgum.bg/orbitcarpromo
 4. С всяка регистрирана касова бележка участваш за седмичните награди – ваучер за гориво, а при регистриране на касови бележки за минимум 10 лв. участваш за големите награди – седмица с кабрио и седмица с кемпер.

Играй

Регистрация

Забравена парола

Въведи е-мейл, с който си се регистрирал/а ние ще ти изпратим нова парола!

Печеливши

   
Седмица 1 (01.06-21.06.2018)
Седмица 2 (22.06-28.06.2018)
Седмица 3 (29.06-05.07.2018)
Седмица 4 (06.07-12.07.2018)
Седмица 5 (13.07-17.07.2018)
Седмица с кемпер
Седмица с кабрио

20лв. ваучер за гориво

20лв. ваучер за гориво

20лв. ваучер за гориво

20лв. ваучер за гориво

20лв. ваучер за гориво

Седмица с кемпер

Седмица с кабрио

Седмица с кемпер

Седмица с кабрио

Поверителност на личните данни

 1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.
 2. Адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Играта „Orbit White – Спечели четка за зъби” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта https://orbitgum.bg/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
 3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 4. Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция по приходите, [
 5. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закон.
 6. В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:
  (і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

  (іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

  (іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се удовлетворява.

  (iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.
 7. За да упражни правата си по т. 7.59.[·] по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
 8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника спечелил награда на стойност над 30,00 лева. В съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили една от наградите:
  1000 бр. Четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия

  1000 бр. Четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия

  1000 бр. Четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия

  С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагаемия доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.
 9. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел 9.
 10. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373 с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „Orbit White – Спечели четка за зъби” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на т. 9.5.
 11. ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно облагане на получени от мен парични и предметни награди и подаръци на стойност над 30 лева, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде предвидените документи по образец на НАП. Известно ми е, че декларирането на облагаемите доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, когато наградата или подаръка са със стойност над 30 лв.

Поверителност на личните данни

 1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.
 2. Адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Играта „Орбит – Пътешествай и спечели” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта https://orbitgum.bg/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
 3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
 4. Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция по приходите.
 5. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закон.
 6. В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:
  (і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

  (іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

  (іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се удовлетворява.

  (iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.
 7. За да упражни правата си по т. 7.59.[·] по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
 8. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника спечелил награда на стойност над 30,00 лева. В съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили една от наградите:
  10 награди „Седмица с кемпер“ 
  10 награди “Седмица с кабриолет”
 9. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагаемия доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.
 10. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел 9.
 11. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -https://www.cpdp.bg/?& с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „Орбит – Пътешествай и спечели” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на т. 9.5.
 12. ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно облагане на получени от мен парични и предметни награди и подаръци на стойност над 30 лева, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде предвидените документи по образец на НАП. Известно ми е, че декларирането на облагаемите доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, когато наградата или подаръка са със стойност над 30 лв.