Меню
Играй

Как Да Играя?

  • 1.Закупи любимите си дъвки Orbit за над 2 лв. от обект с комуникация на промоцията.
  • 2.Изтегли скречкарта и виж дали печелиш пакетче Orbit веднага.
  • 3.Ако откриеш промо код, регистрирай го за томбола куфар Orbit.*
  • 4.Всеки код увеличава твоя шанс да спечелиш.

* Един участник може да спечели само 1 куфар Orbit.

Въпроси и отговори

1. Как да участвам в играта? Закупи любимите си дъвки Orbit за над 2 лв. от обект с комуникация на промоцията.

2. Има ли значение кой продукт съм закупил? Не, в играта може да се участва с всеки един продукт Orbit, закупен от обект, участваш в промоцията.

3. Колко кода трябва да регистрирам, за да участвам в играта? В играта може да се участва с минимум един код. Колкото повече кодове регистрираш толкова по-голям шанс за награда имаш.

4. Кодът на скречкартата ми е размазан. Изпрати ни снимка на кодa и касовата бележка на FB OrbitBulgaria и екипът ще съдейства.

5. Как да разбера дали печеля? Победителите ще бъдат публикувани на сайта orbitgum.bg/promo/. Всеки победител ще получи и съобщение на електронната поща, която е предоставил.

6. Кога ще получа наградата си? Наградите се доставят до 30 работни дни след изпращане на данните за доставка от спечелилите.

7. Как ще получа своята награда? Наградите се доставят от куриер.

8. Докога мога да участвам в играта? Участниците могат да регистрират кодове до 24:00:00 часа на 17.12.2018г.

Печеливши

Контакт

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „Орбит – ВРЕМЕ ДА БЛЕСНЕШ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор на Рекламната кампания „Орбит – Време да блеснеш” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://orbitgum.bg/timetoshine/, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните

правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в

сила след публичното им оповестяване на https://orbitgum.bg/timetoshine/

ДЕФИНИЦИИ

Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.11.2018г. и ще продължи до 23:59:59 часа на

17.12.2018г (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи

отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на

периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки дъвки Orbit.

При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на

Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в

Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”

ЕООД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,

разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства

/деца и съпрузи/.

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес

https://orbitgum.bg/timetoshine/за целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник

трябва да премине през следните стъпки:

Да закупи дъвки Orbit за над 2 лв. на една касова бележка.

Да вземе скреч карта от каса /информация в съответния обект:

  1. Ако открие символ „печелиш“, получава дъвки Orbit White Freshmint на място в търговския обект.
  2. Ако открие код:

Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/

Да регистрира кода от скреч картата, която съдържа информация за промоцията, за да участва за голяма награда – един от 300 Orbit куфара.

Участниците могат да регистрират кодовете от 00:00 часа на 01.11.2018 г. до 23:59:59 часа на 17.12.2018 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил, да регистрират

неограничен брой кодове от промоционални скреч карти.

Всеки регистриран до 23:59:59ч код участва в предстоящото на 18.12.2018 г. теглене, освен в случаите, когато участникът вече е спечелил награда.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 90 000 опаковки дъвки Orbit White Freshmint

Общо 300 Orbit куфара на стойност 150 лв.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Опаковка дъвки Orbit White Freshmint

90 000 опаковки дъвки Orbit White Freshmint ще се раздадат на случаен принцип посредством 90 000 печеливши скреч карти.

Орбит куфар

300 броя Orbit куфара на стойност 150 лв., ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето на награди ще се извърши на 18.12.2018 г.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на

сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА

НАГРАДИТЕ

Участниците, спечелили Орбит куфар, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/timetoshine/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 5 работни дни:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец  и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично", вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Получаване на наградите

Опаковка дъвки Orbit White Freshmint

Участникът  може да получи наградата си срещу скреч картата си в магазина, в който е направил покупката.

Орбит куфар

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни, след подаването на данните им за доставка, чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място. Освен наградата спечелилият ще получи и служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградата ще се предостави след като участникът представи за справка оригиналната касовата бележка, с чиято снимка  е участвал и   документ за самоличност.

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в

Промоцията на базата на регистриран код/ кодове от участващи в

Промоцията скреч карти на електронния сайт на Промоцията https://orbitgum.bg/timetoshine/

Снимките на скреч карти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени се считат за невалидни и участието се обезсилва.

При представяне на оригинални скреч карти в момента на получаването, които страдат от изброените по-горе недостатъци, участникът не получава подаръка и той остава в полза на организатора.

Email адрес за контакт - inform@effem.com   

ОТГОВОРНОСТ

Всички регистрирани промоционални кодове от промо скреч карти подлежат на проверка от Организатора. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника, печелившия участник не получи имейл, за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако печелившия участник не проверява редовно

посочения от него при регистрация имейл (включително папка “spam”), за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника, куриер не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 30 работни дни след предоставянето на адрес и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от

участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес.

Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност,

както и други замени.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.

Доброволното предоставяне на лични данни (име,презиме,фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка и ЕГН) от страна на участниците за целите на Играта „Орбит – Време да блеснеш” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта https://orbitgum.bg/timetoshine/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция по приходите.

Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закон.

В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се удовлетворява.

(iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.

За да упражни правата си по т. 7.59. по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника спечелил награда на стойност над 30,00 лева. В съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили една от наградите:

300 х Orbit куфар.

С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагаемия  доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.

За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел [Поверителност на личните данни]

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373 с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „Орбит – Време да блеснеш” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на Раздел [Поверителност на личните данни]

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно облагане на получени от мен  парични и предметни награди и подаръци на стойност над 30 лева, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде  предвидените документи по образец на НАП. Известно ми е, че декларирането на облагаемите доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, когато наградата или подаръка са със стойност над 30 лв.

Прекратяване на промоцията

Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията. Прекратяването ще бъде обявено на онлайн страницата на промоцията https://orbitgum.bg/timetoshine/

Съдебни спорове

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по

взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от

компетентните съдилища в Република България пред съответния съд в гр. София.

Споровете, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, регистрирал промоционалните кодове.